Dawna współpraca – nowe możliwości

-a A+

Delegacja Iwano-Frankowskiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu (I-FNTUNiG) podpisała nową umowę o współpracy z Krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica. Obie uczelnie współpracują w ramach wspólnej umowy od 1994 roku.

O warunkach nowej umowy z Czytelnikami Kuriera Galicyjskiego dzieli się rektor iwanofrankiwskiej uczelni akademik NAN dr profesor Eustachy Kryżaniwśkyj.

– Nasze uczelnie mają wiele wspólnego w swej historii – mówi z uśmiechem profesor. – Krakowską uczelnię wybraliśmy na partnera dlatego, że przygotowuje również specjalistów w dziedzinie wydobycia nafty i gazu. Jej absolwenci pracują w całej Polsce. Jest jeszcze jeden aspekt naszej współpracy – historyczny. Przecież wydobycie nafty i gazu w Europie w XIX wieku zaczęło się właśnie na terenach Galicji, w tym na terenach ówczesnego województwa stanisławowskiego. Przyjeżdżało wtedy do nas wielu polskich inżynierów i tu pozostawili swe umiejętności i wiadomości. W 1994 roku pomyśleliśmy o wznowieniu tych kontaktów już w nowych warunkach. Pierwszą umowę podpisaliśmy w 2010 roku, obecnie mamy kolejną.

Podstawą podpisania ostatniej umowy stała się przyjęta niedawno w Polsce nowa ustawa „O szkolnictwie wyższym”, w której określono nowe warunki studiowania dla studentów zza granicy. W naszym przypadku chodzi o magistrów. Wiele ukraińskich uczelni, współpracujących z polskimi, musiały dostosować się do nowych warunków. Nowością, według wspomnianej ustawy RP, jest obowiązkowa znajomość języka polskiego na poziomie B2. W nowej umowie przedłużyliśmy naszą współpracę naukową, dydaktyczną i innowacyjną.

Gdzie przyszli magistrzy będą studiować język polski – na uniwersytecie czy samodzielnie?
– Wszyscy zainteresowani studiami w Krakowie mają możliwość na naszym uniwersytecie studiować język polski. Można też studiować samodzielnie lub pobierać korepetycje czy studiować na kursach. Według nowej umowy wiadomości naszych studentów oceniane będą w Polsce. Ostatnio otworzyliśmy na naszej uczelni Centrum ukraińsko-polskiej współpracy, które również ma sprzyjać wszechstronnej nauce języka polskiego.

Jak wygląda proces kształcenia magistrów w Polsce?
– Co roku od 60 do 100 naszych studentów, mających wysokie pozycje w nauczaniu, znających dobrze język angielski i polski oraz są aktywni w działalności naukowej i społecznej naszej uczelni, przechodzą specjalny konkurs. Najlepsi jadą do Krakowa na bezpłatne studia, które trwają trzy semestry. Połowę tego okresu przyszli magistrzy studiują w Iwano-Frankowsku, połowę – w Krakowie. Plany dydaktyczne i oceny studentów są uzgodnione. Co się tyczy obrony prac magisterskich, to wcześniej mieliśmy wspólną komisję. Potem zdecydowaliśmy się na dwie obrony: jedna w Krakowie, druga – u nas. Obecnie powracamy do wspólnej obrony pracy magisterskiej, po której magistrzy otrzymują jeden dyplom.

Gdy chodzi o warunki pobytu, to nasi studenci bezpłatnie lub za pół ceny mieszkają w akademikach studenckich. Ci, którzy pragną kontynuować studia w aspiranturze, mogą korzystać z bogato wyposażonych współczesnych laboratoriów i mieć dwóch kierowników naukowych: z polskiej i ukraińskiej strony.

Czy polscy magistrzy studiują w Iwano-Frankiwsku?
– Polscy studenci przechodzą u nas praktyki geodezyjne. Co roku przyjeżdża do nas ponad 400 osób. Nasi profesorowie przekazują im podstawy składania map geodezyjnych i studiowania map. Polacy mieszkają wówczas w akademikach i naszych bazach wypoczynkowych.

Podpisanie nowej umowy o współpracy pomiedzy krakowską i iwanofrankiwską uczelniami (z archiwum I-FNTUNiG)

Czym mogą się pochwalić obie uczelnie po latach współpracy?
– Współpracujemy w dziedzinie geologii, geodezji, wydobycia nafty, ekonomiki i ekologii. Od 1994 mieliśmy ponad 50 wspólnych naukowych konferencji, ponad 100 wzajemnych wizyt. Współpracujemy nad szeregiem projektów, prowadzimy fundamentalne badania i programy grantowe. Według programu podwójnych dyplomów, rozpoczętego w 2011 roku, 443 absolwentów otrzymało podwójne dyplomy z 14 specjalności. Wszyscy oni pracują w wiodących kompaniach ukraińskich i światowych. Są inżynierami, menadżerami, ekonomistami, kierownikami naukowymi.

Dziś w Krakowie studiuje 92 naszych studentów z instytutów inżynieryjno-ekonomicznego, a także geologii i geofizyki, inżynierii nafty i gazu, ekonomiki i menedżmentu, mechaniki inżynieryjnej.

Muszę podkreślić, że kilku poprzednich rektorów krakowskiej uczelni, w tym dzisiejszy rektor profesor Tadeusz Słomka, są doktorami honoris causa naszej uczelni. Przyznanie takiego tytułu uzgadnia się w Polsce na poziomie rządowym. Jestem nie tylko doktorem honoris causa krakowskiej uczelni, ale również mam pełnomocnictwa reprezentowania Akademii Górniczo-Hutniczej na Ukrainie, czyli jestem swego rodzaju ich ambasadorem.

Oprócz współpracy naukowej i dydaktycznej mamy również wymianę kulturalną i sportową. Mamy zawody sportowe, wspólne koncerty, występy zespołów folklorystycznych. Z chwilą podpisania nowej umowy horyzonty naszej współpracy poszerzą się jeszcze bardziej.

Obok krakowskiej uczelni I-FNTUNiG współpracuje z Technologicznym Uniwersytetem w Opolu, Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Gdańskim, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Przemyślu i Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie.

Sabina Różycka
Tekst ukazał się w nr 6 (346), 31 marca – 27 kwietnia 2020

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.